KÖRÖSSZEGAPÁTI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüalapell. tv.) 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézetnek az Eüalapell. tv. 6. § (2) bekezdése alapján adott véleményére figyelemmel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Körösszegapáti közigazgatási területén, illetve Körösszegapáti lakossága részére területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, és iskola-egészségügyi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

2. §

A rendelet célja Körösszegapáti lakosságának egészségügyi alapellátása biztosítása érdekében az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók részére a területi ellátási kötelezettség körzethatárainak, illetve az egészségügyi alapellátási feladat-ellátás módjának megállapítása.

3. §

$1(1)   Körösszegapáti település teljes területe egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A háziorvosi körzetben kerül ellátásra az iskola-egészségügyi ellátás is.

$1(2)   Körösszegapáti és Mezősas községek területe egy védőnői ellátási körzetet alkot. A védőnői ellátási körzetben kerül ellátásra az iskolavédőnői ellátás is.

$1(3)   Körösszegapáti, Körösszakál, Berekböszörmény és Mezősas községek területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

$1(4)   Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó vegyes háziorvosi ügyeleti ellátás keretében a Biharkeresztes, Ady Endre u. 7-11. szám alatti Központi Háziorvosi Ügyelet telephelyének ellátási területe Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Körösszegapáti, Mezőpeterd, Nagykereki, Told, Váncsod települések közigazgatási területére terjed ki.

$1(5)   Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó vegyes fogorvosi ügyeleti ellátás keretében Körösszegapáti a Debrecen, Szent Anna utca 11. szám alatti Központi Fogorvosi Ügyelet telephelyének illetékessége területéhez tartozik.

4. §

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eüalapell. tv. 5. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi alapellátási feladatairól egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződés, illetve egészségügyi dolgozók foglalkoztatása útján gondoskodik.

5. §

$1(1)   A 3. § (2) bekezdésében meghatározott védőnői ellátási körzet Mezősas Községi Önkormányzattal kötött, erre irányuló megállapodás alapján kerül fenntartásra. A körzet székhelye: Körösszegapáti.

$1(2)   A 3. § (3) bekezdésében meghatározott fogorvosi alapellátási körzet Körösszakál, Berekböszörmény és Mezősas községi önkormányzatokkal kötött, erre irányuló megállapodás alapján kerül fenntartásra. A körzetek székhelye: Körösszegapáti. 

6. §

$1(1)               Ez a rendelet a 2016. május 27. napján lép hatályba.

$1(2)               E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Körösszegapáti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 8/2002. (VII. 22.) ÖKR. sz. rendelete.

Körösszegapáti, 2016. május 25.

 

Dr. Illés-Tóth Zoltán sk.                                         Tarsoly Attila sk.

jegyző                                                             polgármester

 

A rendeletet kihirdettem:

Körösszegapáti, 2016. május 26.

Dr.Illés-Tóth Zoltán

jegyző

Written by admin.korosszegapati