Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Körösszegapáti nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

2. §

(1) Körösszegapáti nagyközség területén minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(4) A települése közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. §

(1) A közterület személyről történő elnevezése esetén az elnevezés előtagjának meg kell egyeznie az elhunyt személy által használt családi és utónévvel.

(2) Kizárólag családi nevet alkalmazni akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik.

(3) A (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha a személy felvett nevén vált ismertté.

(4) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

(5) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet:

a)      akinek közismert tevékenysége, élete, munkássága a magyar vagy egyetemes történelemben kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend,

b)      aki a tudomány, művészet, sport vagy társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott, s ezáltal személyének az emléke megőrzésre méltó,

c)       akinek a község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Körösszegapáti egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

4. §

(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a jegyző látja el.

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(4) A közterület elnevezéséről szóló döntést a helyben szokásos módon – az önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján, a helyi sajtóban stb. – közzé kell tenni.

5. §

(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

6. §

(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(3) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

(4) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(6) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

7. §

(1) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

(2) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(3) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva szóközzel, a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűivel kell az új lakásokat ellátni, és ahhoz az „ép.” toldalékot kell kapcsolni.

8. §

(1) Az ingatlan házszámát átruházott hatáskörben a jegyző határozattal állapítja meg.

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

(3) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(4) A házszám-megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát (továbbiakban együtt: házszámjelölés) az ingatlan utcafronti kerítésén, házfalán, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni vagy azonosításra alkalmas más módon feltüntetni.

4. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

(1) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet.

 

(2) E rendelet hatálybalépése a rendelet hatálybalépésekor már meglevő ingatlanok házszámozását – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem érinti.

(3) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban azonos házszámon lévő, több helyrajzi szám alá tartozó ingatlanok esetén a házszámozást a 7. § rendelkezései alapján az érintett kérelmére vagy hivatalból el kell végezni.

 

Körösszegapáti, 2023. február  10.

 

 

Tarsoly Attila s.k.                                                                  Dr. Kecskés Timea s.k.

polgármester                                                                              jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Körösszegapáti, 2023. február  10.

Dr. Kecskés Timea s.k.

jegyző

Written by admin.korosszegapati