június 24, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntöm a tanévzáró ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket, pedagógus kollegáimat, általános iskolánk tanulóit.

Külön köszöntöm körünkben:

Blága János elnök urat, a Körösszegapáti Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökét

Csizmadia Tibor református lelkész urat

Ünnepségünket két szavalattal nyitottuk – magyar nyelven Szabó Adrián 5. osztályos tanuló szavalatát hallhattuk magyar nyelven, felkészítő pedagógusa Kormányné Virányi Ilona. A román nyelvű verset Molnár Izabella 5. osztályos tanulótól hallhattuk, felkészítő pedagógusa Sáfrányné Berényi Mária.

 

A tanévzárást, az értékelést a berettyóújfalui székhelyű Igazgyöngy Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény együtt tartjuk immáron 5. éve. Tisztelettel köszöntöm körünkben az iskola képviseletében:
Gólyáné Vad Anikó tanárnőt;
Kovács Lajos tanár urat.

A tanévzárónk első részében a Művészeti Iskola tanévzárása történik meg. A tornateremben kitett rajzok, illetve az asztalokon látható munkák mind az ő óráikon készültek. Csodálatosak és igazi dísztárgyakként öltöztetik fel tornatermünket a gyermekmunkák. Átadom a szót Gólyáné Vad Anikó tanárnőnek, hogy értékelje a 2012/2013-as tanévet a művészetoktatás szempontjából és adja át a bizonyítványokat tanulóknak és az esetleges jutalmakat ossza ki a gyerekeknek.

Gratulálok a szép eredményekhez. A nyárra kívánok a művészeti iskola pedagógusainak jó pihenést és az elkövetkező időszakra további sok szép sikert. Úgy gondolom, hogy az ő sikereik a mi sikereink is, hiszen a mi tanulóink is hozzájárultak az eredményes munkájukhoz. A művészeti iskolásaink sikereire mi is büszkék vagyunk és lehetünk. Köszönöm a közös munkát.
 
Kedves Vendégeink!
Kedves Szülők!
Kedves Gyerekek!

Ismét lezárult egy tanév egy komoly változásokkal teli tanév. Gyermek és pedagógus egyaránt elfáradt. Ezután jöhet a megérdemelt pihenés időszaka. Nagy szükségünk van a kikapcsolódásra, a gondtalan és kötetlen napokra, a feltöltődésre, hogy szeptemberben majd megújult erővel vágjunk neki az új tanévnek.

A 2012/2013-as nehéz, nagyon sok változással és problémával terhelt év volt mindenki számára. Ez volt a második olyan tanév, amelynek során tagintézményként működött általános iskolánk. A magyarhomorogi székhelyű Szabó Pál Általános Iskola és Óvoda Körösszegapáti tagintézménye kezdtük meg az évet. Aztán évközben bekövetkezett két fontos szervezeti átalakulás. A fordulópont 2013. január 01. Ekkortól az óvodák, így a Körösszegapáti Óvoda is különvált az általános iskolától és önkormányzati fenntartású tagóvodaként működik tovább. A Szabó Pál Általános Iskola székhely és tagintézményei, így a Körösszegapáti Általános Iskola is átadásra került az államnak, mely a fenntartás és fenntarthatóság miatt szükséges lépés volt a települési önkormányzat részéről. A fenntartó megváltozott – az önkormányzat helyébe az állam lépett és egyike lettünk a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ sok száz iskolájának közvetlenül a Berettyóújfalui Tankerülethez tartozva. Arra törekedtünk, hogy ebből az év közbeni fenntartóváltásból a gyermekeink szinte semmit ne érezzenek meg. A téli szünetet követően ugyanúgy folytatódott a munka, mint azelőtt. A változások a fenntartáshoz, a működtetéshez, a pedagógusokhoz kapcsolódtak és kapcsolódnak nem pedig a tanulókat érintették.

Már az előző tanév végén is örömmel mondottam, hogy 100 %-os szakos ellátottsággal rendelkeztünk a tanév során, ami a 2012-2013-as tanévben is így volt – vagyis minden tantárgyat megfelelő végzettségű és képzettségű tanár, illetve tanító tanított. Törekedtünk arra, hogy minden gyermek képességeinek és az életkori sajátosságainak megfelelő terhelést kapja. Kötelességünknek tartottuk, hogy az iskolát kiegyensúlyozott, magabiztos, életszerű és biztos alapokat jelentő tudással felvértezett diákok hagyják el.
Intézményünk jellemzéséhez néhány számadatot is el kell, hogy mondjak.

Iskolai létszámunk : 83

– alsó tagozatos : 33

– felső tagozatos : 50

A feladatokat 11 pedagógus, 2 pedagógiai asszisztens és 4 technikai dolgozó látta el.
Az iskola tanulmányi átlaga megfelelő 3,83, az alsó tagozatban 4,03, a felső tagozatban 3,67. A kép némileg árnyalódik, ha kivesszük a készségtárgyak átlagát az eredményekből. Így az iskola tanulmányi átlaga 3,56, az alsó tagozaté 3,74, a felső tagozaté 3,53.

Kitűnő tanulóink száma 8→ 10 %

– alsó tagozatban 4

– felső tagozatban 4

Jeles tanulóink száma 7

– alsó tagozatban 2

– felső tagozatban 5

Osztályismétlésre sem hiányzás, sem pedig a tantárgyi követelmények nem teljesítése miatt tanulót nem utasított a nevelőtestület, ugyanígy
javítóvizsgára sem utasítottunk tanulót vagyis ezt a tanévet úgy zártuk, hogy bukott tanulónk nincs.

Ennek a tanévnek a végén 9 tanuló kapott általános dicséretet, az alsó tagozatban 2 , a felső tagozatban 7. Kevesebb tantárgyi dicséretet adtunk, mint tavaly, melyet az egyes tantárgyakból kiválóan teljesítők kaphattak. Iskolai szinten 41 tantárgyi dicséret van, az alsó tagozatban 20, a felső tagozatban 21.

Már tavaly is megállapíthattuk, hogy sajnálatos módon hozzánk is elérkeztek az országosan tapasztalható magatartási problémák, melyet a magatartás értékelése jól tükröz. Az átlag 3,96 iskolai szinten, ha a példás, a jó, a változó és a rossz magatartást osztályzattal minősítjük.

Példás magatartású tanuló 27

– alsó tagozatban 8

– felső tagozatban 19

Jó magatartású tanuló 31

– alsó tagozatban 17

– felső tagozatban 14

Változó magatartású tanuló 18

– alsó tagozatban 5

– felső tagozatban 13

Rossz magatartású tanuló 6

– alsó tagozatban 3

– felső tagozatban 3

 

Vannak nagyon jó magatartású, tisztelettudó, udvarias, kedves, jó közösségi munkát végző tanulóink is, de számuk egyre kevesebb, melyet szomorúan állapíthatunk meg. Viszont egyre sűrűbben találkozhatunk mostanában agresszív, trágár szavakat használó, fegyelmezetlen gyermekekkel, akik egyre gyakrabban sértik meg a békés egymás mellett élés és együttmunkálkodás szabályait, valamint az alapvető normákat, illetve a házirendet.

Azt is meg kell állapítsuk, hogy probléma van a munkához, a tanuláshoz való hozzáállással is. A kötelességtudat, a feladattudat színvonala ezzel egyenes arányban csökken. Ezek hozhatók összefüggésbe a szorgalom értékelésével, mely iskolai szinten 3,62 átlagban.

Példás szorgalmú tanuló 22

– alsó tagozatban 11

– felső tagozatban 11

Jó szorgalmú tanuló 18

– alsó tagozatban 5

– felső tagozatban 13

Változó szorgalmú tanuló 31

– alsó tagozatban 14

– felső tagozatban 17

Hanyag szorgalmú tanuló 11 → majdnem 15 %

– alsó tagozatban 3

– felső tagozatban 8

 

Ebben a tanévben csökkent a hiányzások száma, de korántsem lehetünk elégedettek. A számok itt is magukért beszélnek. Mindössze 2 olyan tanulónk van, aki a tanév során egy napot sem mulasztott. Sajnos nem minden szülő tartja be azon kötelezettségét, hogy a tanköteleskor végéig, ami jelenleg a 16. életév köteles gondoskodni a gyermek rendszeres iskolába járatásáról.

A 2012/2013-as tanévben tanulóink 4798 órát hiányoztak, ami 879 napnak felel meg – ez több, mint 4,5 tanév. Az egy tanulóra eső átlag mulasztás 434 óra – 86 tanítási nap és még mindig sok a törvényi szabályzók szigorodása ellenére is az igazolatlan mulasztás is, ami 58 óra – kb. 10 nap. Még mindig elképesztőek ezek a számadatok és elgondolkodtatóak a szülői felelősség szempontjából annál is inkább, mert ezek az igazolatlan órák 3-4 tanulóhoz köthetők személy szerint.

A tanulmányi teljesítmények, a szorgalom, a magatartás, a kötelességtudat és a feladattudat javítása a szülőkkel együtt közös feladatunk. Mindenképpen elsődleges szerepe ebben a szülői háznak van és előrelépés csak következetes tevékenység útján lehetséges. Mi pedagógusok ebben csak segítői lehetünk a szülőknek és azok is elsősorban csak akkor, ha támaszkodnak ránk és meghallgatnak bennünket és együtt akarnak tenni velünk gyermekük érdekében.

A tanév során számos tanulmányi, kulturális, sport programot szerveztünk tanulóinknak – szám szerint 62. Ebben voltak versenyek is, ahol sok szép eredményt értek el tanulóink öregbítve ezzel iskolánk és településünk jó hírnevét. Minden eredményesen szereplő tanulónknak és az őket felkészítő pedagógus kollegáimnak gratulálok és további sok szép sikert kívánok.

Mielőtt a zárszót elmondanám és a megérdemelt jutalmakat átadnánk engedtessék meg nekem az, hogy megköszönjem minden pedagógus és minden tanuló, tagintézményünk valamennyi dolgozója és a szülők nevében azt a segítséget, amit a Körösszegapáti Nagyközségi Önkormány-zattól kaptunk addig míg ők látták el a fenntartói feladatokat és azt a töretlen támogatást, amit azóta tovább is megkapunk, hogy állami fenntartású intézmény lettünk. Erre az anyagi és erkölcsi támogatásra nagy szükségünk van ahhoz, hogy az iskolánkban zavartalanul folyhasson a munka. Köszönjük a sok-sok pénzben mérhető vagy nem mérhető támogatást és azt, hogy átsegítettek bennünket a fel-felbukkanó létbizonytalanság pillanatain, mindig segítő kezet nyújtva és erőt sugározva felénk a tovább lépéshez.

Köszönjük a Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatását is, melyet nemzetiségi rendezvényeinkhez és a kiemelkedő teljesítmény jutalmazásához adtak gyermekeinknek.

Befejezésként néhány szót szeretnék ejteni a nyári programjainkról:

Az ingyenes nyári gyermekétkeztetés már a héten június 17-től kezdődően beindult és 45 munkanapon keresztül 2013. augusztus 16-ig fog tartani.

Az idén lesz napközis tábor a Nagyközségi Önkormányzat sikeres pályázata eredményeként 2013. július 08-tól augusztus 02-ig. Itt 20 tanulónk vesz részt a programokon a 4 hét alatt 3 pedagógus irányítása, munkája mellett.

Szintén a Nagyközségi Önkormányzat sikeres pályázata és anyagi támogatása eredményeként 2013. július 26-án 10 tanulónk egy pedagógus kíséretében ingyenesen látogathat el a Forma-1 helyszínére, Mogyoródra, ahol a Magyar Nagydíjat megelőző szabadedzést nézhetik meg és idegenvezetővel bejárhatják a boxokat, a versenypályát és valószínűleg sok érdekes élménnyel gyarapodva térnek majd haza az egynapos kirándulásról.

A napközis konyha folyamatosan üzemelni fog a nyáron. A nyári karbantartás idejére –valószínűleg augusztus 21. és 30. között lesz majd egy hétre zárva, de erről hirdetményben értesülhetnek.
A napközis konyha 2013. szeptember 02-án nyit ismételten.

Az iskolában minden csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között lesz ügyelet Körösszegapátiban. Kérem, hogy az esetlegesen adódó hivatalos ügyeket ilyenkor szíveskedjenek bejönni és intézni. Emellett minden tanulót érintő ügyet lehet Magyarhomorogon is intézni az iskolában, ahol az ügyelet hetente kedden lesz ugyancsak 9 és 12 óra között.

Befejezésként kívánok mindenkinek szép és mosolygós nyarat, jó pihenést, vidám gondtalan időtöltést. Azt azonban ne felejtsétek el, hogy a nyár sok veszélyt is rejt magában – vigyázzatok magatokra, hogy épen és egészségesen találkozhassunk itt szeptemberben a tanévnyitón. Minden híresztelés ellenére a Körösszegapáti Általános Iskola tovább működik 8 önálló évfolyammal és 8 önálló osztállyal a 2013/2014-es tanévben változatlanul.

Ezennel a 2012/2013-as tanévet bezárom.

Jutalomkönyvek átadása

 1. Maczó Dorina Rebeka 1.o.
 2. Szombati Viktor 1.o.
 3. Tóth Kamilla Boglárka 1.o.
 4. Bereczki Szabolcs 2.o.
 5. Tokai Zoltán 2.o.
 6. Szabó József Márk 3.o.
 7. Kacsó Márió 4.o.
 8. Kovács Ádám László 4.o.
 9. Molnár Norbert 4.o.
 10. Szombati Eduárd 4.o.
 11. Kovács Boglárka Emese 5.o.
 12. Litauszki Márton Bence 5.o.
 13. Molnár Izabella 5.o.
 14. Iszály Alexandra 6.o.
 15. Tóth Ádám Krisztián 6.o.
 16. Juhász Veronika 7.o.
 17. Buka Zsanett 8.o.
 18. Gyöngyi Dóra 8.o.
 19. Szabó Szabina Anita 8.o.
 20. Tokai Dóra 8.o.

 

Román Nemzetiségi Önkormányzat jutalmainak átadása

 1. Maczó Dorina Rebeka 1.o.
 2. Berki Anasztázia 2.o.
 3. Szabó József Márk 3.o.
 4. Kovács Ádám László 4.o.
 5. Kovács Boglárka Emese 5.o.
 6. Molnár Izabella 5.o.
 7. Oromós Kristóf 6.o.
 8. Szabó Szabina Anita 8.o.

Köszönöm a figyelmet!

 

<<< képek >>>

Written by admin.korosszegapati